Porady dotyczące wymiany wodomierzy

Do wyznaczania ilości dostarczanej wody i rozliczeń z Odbiorcą powszechnie stosowane są przyrządy pomiarowe - tzw. wodomierze. Wodomierze stosowane w obrocie tzn. w transakcji kupna, sprzedaży i wymiany towaru, w celu uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń, podlegają prawnej kontroli metrologicznej w formie zatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej.

 

Dlaczego nasza firma?

Szachownica Serwis specjalizuje się w wymianie wodomierzy, regeneracji wodomierzy, legalizacji wodomierzy. Nasza firma oferuje też bogatą ofertę sprzedaży wodomierzy, a także ich skup.

 

Po co wymienia się wodomierze?

Wodomierze wymienia się, żeby zmniejszyć różnicę między zużyciem wody, pokazywanym przez licznik główny i liczniki indywidualne. Jeżeli cały budynek jest opomiarowany, rachunek za wodę "niczyją" rozkładany jest na wszystkich użytkowników. W ich interesie jest, więc zmniejszenie owej różnicy do minimum.
 Najlepiej jest instalować wodomierze tych samych producentów, dzięki nim unikniemy różnic w pomiarach wody.

 

Po co zabezpiecza się wodomierze?

Gdy jest niezbędne, zabezpieczane są też wybrane elementy wodomierza przed dostępem osób nieuprawnionych za pomocą cech zabezpieczających. Dzięki temu nasi klienci zaoszczędzają pieniądze, które wynikłyby z błędnych pomiarów wody spowodowane ingerencją osób nieupoważnionych.

 

Legalizacja wodomierzy:

Legalizacja jest ważna przez czas określony (w stosownych przepisach).

Aby wodomierz został zalegalizowany musi spełniać:

 • wymagania metrologiczne,
 • cechy legalizacji,
 • nieuszkodzone zabezpieczenia.

Okres ważności legalizacji wodomierzy wyrażony w:

 • miesiącach - liczy się od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym legalizacja została dokonana,
 • latach - liczy się od pierwszego stycznia następnego roku po legalizacji.

Dla wodomierzy zalegalizowanych w okresie od 1 stycznia 2000r. do 30 kwietnia 2004r., okresy ważności cechy legalizacji dla wodomierzy wirnikowych wynoszą:

 • 61 miesięcy - dla wodomierzy do wody zimnej o nominalnym strumieniu objętości mniejszym lub równym 10 m3/h,
 • 49 miesięcy - dla wodomierzy do wody ciepłej lub gorącej o nominalnym strumieniu objętości mniejszym lub równym 10 m3/h,
 • 49 miesięcy - dla wodomierzy do wody zimnej, cieplej lub gorącej o nominalnym strumieniu objętości większym od 10 m3/h.

Dla wodomierzy zalegalizowanych w okresie od 1 maja 2004r. do 1 stycznia 2008r., okres ważności cechy legalizacji wynosi 5 lat.

Dla wodomierzy zalegalizowanych w okresie od 29 stycznia 2008r., okres ważności cechy legalizacji wynosi 5 lat.

Dla wodomierzy nie są wydawane świadectwa legalizacji (pisemne)!

 

Utrata ważności legalizacji wodomierza:

Legalizacja wodomierza traci ważność w przypadku:

 •     stwierdzenia, że wodomierz przestał spełniać wymagania,
 •     uszkodzenia wodomierza,
 •     uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej na wodomierzu.